Regulamin konkursu "„Najpiękniejsza Hortensja w moim ogrodzie"

Regulamin konkursu „Najpiękniejsza Hortensja w moim ogrodzie"

 

Postanowienia ogólne

 • &1
 1.   Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Najpiękniejsza Hortensja w moim ogrodzie" zwanego dalej „Konkursem”.
 2.   Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników portalu społecznościowego https://www.facebook.com/hortensjePL
 • &2
 1.   Organizatorem Konkursu jest DUET s.j., Konopka, Pełka 05-250 Radzymin Emilianów 31, zwana dalej „Organizatorem”.
 2.   Fundatorem nagród w Konkursie jest DUET s.j., Konopka, Pełka 05-250 Radzymin Emilianów 31, zwana dalej „Fundatorem”.

Uczestnictwo w Konkursie

 • &3
 1.   Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dysponuje profilem osobistym w serwisie Facebook, zwanym dalej „Profilem”,
 2.   Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).

 

 • &4

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Przebieg Konkursu

 • &5

Konkurs trwa od 15.04.2022 do 22.04.2022 r. do 23.59 Wskazany czas trwania konkursu jest zwany dalej „Okresem trwania Konkursu”.

 • &6
 1.   Konkurs polega na odwiedzeniu strony internetowej sklepu internetowego hortensje.pl, wybraniu jednej hortensji z oferty i wklejeniu jej w odpowiedzi na post
 2. Następnie opublikowaniu przez Uczestników odpowiedzi na pytanie konkursowe : “Dlaczego właśnie ona jest Twoją wymarzoną Hortensją?” w dowolnej formie, zwane dalej „Zadaniem konkursowym”.
 3.   Odpowiedź na Zadanie konkursowe musi zostać udzielona w formie komentarza pod wpisem umieszczonym na fanpage serwisu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/hortensjePL, z wykorzystaniem Profilu Uczestnika. Zgłoszenie musi zostać dokonane w Okresie trwania Konkursu.
 4.   Odpowiedź na Zadanie konkursowe będzie poddana ocenie komisji 3 osobowej z punktu widzenia następujących kryteriów: kreatywności, nieszablonowości podejmowanego zagadnienia, niekonwencjonalności, innowacyjności, oryginalności, walorów estetycznych.
 5.   Odpowiedź na Zadanie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.
 6.   Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • &7
 1.   Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami.
 2.   Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3.   Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 • &8
 1.   Jury Konkursu składa się 3 przedstawicieli Organizatora, zwanych dalej „Jury”.
 2.   Jury dokona wyboru 8 odpowiedzi na Zadanie konkursowe, które zdaniem Jury są najlepsze z punktu widzenia kryteriów wskazanych w § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu, przyznając tym samym nagrody.
 3.   Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone na podstronie serwisu Facebook dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/hortensjePL w terminie 3 dni roboczych od zakończenia Okresu trwania Konkursu.

Nagrody

 • &9
 1.   W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:
 2. a)   Dla 3 uczestników wybranych jako Zwycięzca, Nagrody Główne: Bony upominkowe kolejno o wartości 200 zł (Zwycięzca) , 150 zł (Nagroda główna I) , 100 zł (Nagroda główna II)
 3. b)   Dla 5 uczestników wybranych jako Nagrody Dodatkowej: 5 nagród rzeczowych w postaci nawozu Substral Magiczna Siła nawóz do Hortensji o wartości 15,99 zł 
 4.   Zwycięzca zostanie poproszony o wskazanie adresu korespondencyjnego oraz innych danych osobowych niezbędnych w celach przekazania Nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego od wartości Nagrody. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości skierowanej na Profil Uczestnika założony w portalu Facebook w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
 5.   Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzcy uzyskują uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 10% od wartości nagrody brutto. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Fundatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie z zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy.
 6.   Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 • &10
 1.   Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania przez Organizatora od Zwycięzcy informacji wskazanych w § 9 ust. 2 Regulaminu.
 2.   W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 7 dni daty wysłania do Zwycięzcy prośby, o której mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej.

Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora

 • &11
 1.   Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która nie spełnia warunków określonych w tym Regulaminie.
 2.   Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Zwycięzcą, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Jury zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

Prawa autorskie

 • &12
 1.   Z chwilą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Zadanie konkursowe bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Okresu trwania Konkursu
 2.   Z chwilą zamieszczenia odpowiedzi na Zadanie konkursowe, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na Zadanie konkursowe, udzielonej na czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w postanowieniu ustępu powyższego.
 3.   Zarówno Zwycięzca, jak i Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe korzystanie przez Organizatora z ich odpowiedzi na Zadanie konkursowe w ramach pól eksploatacji określonych w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu.

Dane osobowe

 • &13

 

 1.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2.   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3.   Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozliczenia podatkowego Zwycięzcy, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Zwycięzcy. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4.   Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5.   Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7.   Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, kurierzy oraz biuro księgowe.
 8.   Organizator nie planuje przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (do Stanów Zjednoczonych), na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). 
 9.   Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
 10. a)   na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
 11. b)   na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Postępowanie reklamacyjne

 • &14
 1.   Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres mailowy: reklamacje@hortensje.pl
 2.   Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
 3.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl